Politica de confidentialitate

 

PREAMBUL

 

Prezentul document stabilește angajamentele SERVIER PHARMA privind confidențialitatea datelor și explică modul în care SERVIER PHARMA utilizează și colectează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal și vă informează despre modul în care SERVIER PHARMA asigură protecția Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în continuare "GDPR”).

 

Politica este aplicabilă tuturor angajaților, colaboratorilor și persoanelor împuternicite de SERVIER PHARMA, care sunt obligate să respecte prevederile acesteia. Politica se aplică tuturor operațiunilor de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal realizate de/în numele SERVIER PHARMA.

 

1. DEFINIȚII

 

GRUPUL SERVIER” înseamnă SERVIER SAS și orice altă societate controlată de către SERVIER SAS, iar o societate se consideră a controla o altă societate: (a) în cazul în care deține în mod direct sau indirect o parte din capitalul care asigură majoritatea drepturilor de vot în adunările generale ale acționarilor din aceasta societate; (b) în cazul în care deține singură majoritatea drepturilor de vot în cadrul acestei societăți în temeiul unui acord încheiat cu alți parteneri sau acționari și care nu contravine intereselor societății; (c) atunci când determină de facto, prin drepturile de vot pe care le deține, deciziile adunărilor generale ale acționarilor acestei societăți; (d) în cazul în care este partener sau acționar al acestei societăți și deține autoritatea de a desemna sau de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere sau (e) în orice caz, atunci când deține, în mod direct sau în mod indirect, o parte din drepturile de vot mai mare de 40% și atunci când niciun alt partener sau acționar nu deține în mod direct sau în mod  indirect o parte mai mare decât cea deținută de acesta.

 

„SERVIER PHARMA” înseamnă SERVIER PHARMA S.R.L. o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în condițiile legii din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/15089/2004 și CUI 16780450, cu sediul social în Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1, București, România.

 

Date cu Caracter Personal”: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("Persoana Vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 Persoană vizată”: o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu Caracter Personal.

 

Operator de Date” sau „Operator”: entitatea, adică SERVIER PHARMA, care determină scopurile și mijloacele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal; cu excepția cazurilor în care se desemnează în mod expres prin dispozițiile legale aplicabile Prelucrării.

 

Persoană Împuternicită” sau „Împuternicit”: persoana fizică sau persoana juridică, care prelucrează Date cu Caracter Personal în numele Operatorului.

 

Prelucrare”: înseamnă orice operațiune efectuată cu privire la Date cu Caracter Personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricțioanarea, ștergerea sau distrugerea.

 

2. ANGAJAMENTELE SERVIER PHARMA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONFIDENȚIALILTATEA DATELOR

 

SERVIER PHARMA se angajează pe deplin să asigure o protecție la un nivel ridicat a Datelor cu Caracter Personal în cadrul organizației sale și să respecte regulile aplicabile Prelucrării efectuate de către SERVIER PHARMA, în special Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal referitoare la candidații, angajații, clienții și alți parteneri de afaceri precum specialiștii în sănătate, reprezentanții medicali de vânzări și farmaciștii și orice altă persoană ale cărei Date cu Caracter Personal vor fi prelucrate. În acest scop, GRUPUL SERVIER a implementat un program de protecție a datelor care urmărește să asigure respectarea normelor aplicabile tuturor entităților GRUPULUI SERVIER. În acest sens, GRUPUL SERVIER a adoptat Reguli Corporatiste Obligatorii (BCR), al căror obiectiv este de a asigura respectarea aceluiași nivel de protecție în cadrul tuturor entităților GRUPULUI SERVIER și de a asigura transferul de Date cu Caracter Personal în întreaga organizație, în special în țări din afara Spațiul Economic European, în conformitate cu GDPR. În plus, GRUPUL SERVIER a desemnat un responsabil Global pentru protecția datelor, responsabil cu coordonarea tuturor acestor aspecte, și-a sensibilizat personalul cu privire la normele aplicabile și, de asemenea, a adoptat numeroase politici și proceduri interne care vizează ușurarea și asigurarea respectării normelor aplicabile în cadrul organizației.

 

SERVIER PHARMA impune același nivel de protecție a Datelor cu Caracter Personal tuturor Persoanelor Împuternicite ale acestuia (prestatori, furnizori, parteneri etc.) prin contracte corespunzătoare.

 

În general, SERVIER PHARMA implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru implementarea eficientă a principiilor de protecție a Datelor cu Caracter Personal în vederea respectării GDPR și pentru a proteja drepturile și libertățile Persoanelor Vizate din momentul concepției. SERVIER PHARMA colectează și prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în scopuri determinate, explicite și legitime. Datele colectate nu trebuie prelucrate mai departe într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri (principiul limitării scopului). Datele cu Caracter Personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate aceste date (principiul reducerii la minim a Datelor). Datele cu Caracter Personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Datele cu Caracter Personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, rectificate și actualizate (principiul exactității). În plus, SERVIER PHARMA se angajează să respecte toate celelalte principii stabilite de normele aplicabile, după cum se explică în secțiunile următoare ale acestei politici, și în special în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate, durata păstrării datelor, securitatea Datelor cu Caracter Personal și transferurile transfrontaliere de Date cu Caracter Personal. 

 

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DE CĂTRE SERVIER PHARMA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SERVIER PHARMA utilizează Datele cu Caracter Personal în legătură cu mai multe scopuri, inclusiv, dar nelimitat la:

-Recrutarea și gestionarea Resurselor Umane;

-Gestionarea relațiilor cu clienții, potențialii clienți și vânzătorii (de exemplu: departamentul financiar; departamentul de marketing; departamentul Sales, departamentul IS, departamentul juridic și conformitate, departamentul regulatory affairs etc.)

-Monitorizarea legăturii medicale științifice cu profesioniștii în domeniul sănătății;

-Gestionarea furnizării de informații medicale;

-Managementul comunicării și al relațiilor și activitățile de promovare cu HCP, inclusiv interacțiunile, activitățile de profilare, managementul relațiilor contractuale, managementul congreselor și întâlnirilor, prin baze de date, social media, servicii electronice (e-conferințe etc.);

-Gestionarea studiilor clinice;

-Gestionarea farmacovigilenței;

-Managementul transparenței;

- Securitatea vizitatorilor și a sediului (în cazul în care vizitați sediul SERVIER PHARMA);

- Managementul accesului în sediu și în parcare;

- Managementul CCTV pentru a asigura securitatea persoanelor și a sediului;

- Managementul litigiilor pe care le puteți avea sau pe care le aveți cu SERVIER PHARMA;

- Etc.

SERVIER PHARMA ține evidența prelucrărilor de Date cu Caracter Personal într-un registru de prelucrări.

 

4.   

TEMEIURILE JURIDICE ale prelucrării

 

SERVIER PHARMA colectează și prelucrează Date cu Caracter Personal numai dacă:

  • Persoana Vizată și-a dat consimțământul pentru Prelucrarea Datelor sale cu Caracter Personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei Vizate înainte de încheierea unui contract;
  • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale căreia îi revine Operatorului de Date;
  • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale Persoanei Vizate sau ale unei alte persoane fizice;
  • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul de Date;
  • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operatorul de Date, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau de drepturile și libertățile fundamentale ale Persoanei Vizate, care necesită protejarea Datelor cu Caracter Personal, în special atunci când Persoana Vizată este un copil.

 

2. Temeiul juridic pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Sensibile

Datele cu Caracter Personal Sensibile înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

 

SERVIER PHARMA nu prelucrează Date cu Caracter Personal Sensibile, cu excepția cazului în care:

·        

Persoana Vizată și-a dat fără echivoc consimțământul pentru Prelucrarea acestor Date Sensibile (cu excepția cazului în care legile aplicabile interzic acest lucru); sau

·      Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor și a drepturilor specifice ale SERVIER PHARMA care acționează în calitate de Operator în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care aceasta este autorizată de legislația Uniunii sau de legislația națională sau de un contract colectiv care prevede garanții adecvate; sau

·       Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale Persoanei Vizate sau ale unei alte persoane în cazul în care Persoana Vizată nu este capabilă din punct de vedere fizic sau juridic să își exprime consimțământul; sau

·        

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Sensibile este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

·        

Prelucrarea se referă la Date cu Caracter Personal Sensibile, care sunt făcute publice în mod evident de către Persoana Vizată; sau

·     Prelucrarea Categoriilor Speciale de Date cu Caracter Personal este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială în temeiul legislației naționale sau în temeiul unui contract cu un cadru medical și sub rezerva dreptului național sau a normelor stabilite de organismele naționale competente în ceea ce privește obligația de păstrare a secretului profesional sau prelucrarea este efectuată de către o altă persoană care este supusă, de asemenea, unei obligații echivalente de păstrare a secretului.

 

SERVIER PHARMA poate prelucra date referitoare la infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate, caz în care această prelucrare a datelor se va efectua numai sub controlul autorității publice și în conformitate cu garanțiile specifice prevăzute de legislația națională aplicabilă.

 

3. Limitarea scopului

SERVIER PHARMA prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri specificate, explicite și legitime și nu prelucrează mai departe datele într-un mod care este incompatibil cu acele scopuri. SERVIER PHARMA nu prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri secundare fără a verifica dacă au fost implementate cerințe suplimentare privind confidențialitatea datelor, cum ar fi informările sau consimțământul Persoanelor Vizate, acolo unde este necesar.

 

4.   

Calitatea și proporționalitatea datelor

SERVIER PHARMA colectează și prelucrează Date cu Caracter Personal într-un mod echitabil și legal, în măsura necesară pentru interesele sale legitime de afaceri și cu respectarea drepturilor persoanelor fizice.

 

SERVIER PHARMA limitează colectarea Datelor cu Caracter Personal la ceea ce este adecvat și proporțional în scopurile sale de afaceri. Atunci când prelucrează Date cu Caracter Personal, SERVIER PHARMA se asigură că acest lucru este adecvat, relevant și ne-excesiv în raport cu scopul pentru care acestea sunt colectate și/sau prelucrate ulterior. Tipurile specifice de date care sunt colectate pentru un anumit program pot varia, în funcție de motivul colectării și de reglementările aplicabile. În cazul în care SERVIER PHARMA primește Date cu Caracter Personal excesive sau irelevante în scopul avut în vedere pentru colectare sau dincolo de sfera informațiilor care i-au fost furnizate Persoanei Vizate, SERVIER PHARMA va lua, după cum se poate garanta, măsurile necesare pentru a preveni transmiterea viitoare excesivă sau irelevantă a Datelor cu Caracter Personal de la expeditor, și va utiliza mijloace rezonabile (cum ar fi distrugerea) pentru a se asigura că Datele cu Caracter Personal irelevante sau excesive nu sunt prelucrate mai departe.

 

5. Corecte și actualizate

SERVIER PHARMA ia măsurile necesare pentru a se asigura că Datele cu Caracter Personal pe care le prelucrează sunt corecte și, dacă este necesar, corectate și actualizate. SERVIER PHARMA va lua, după cum se poate garanta, măsurile necesare pentru a se asigura că datele care sunt inexacte sau incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate mai departe, sunt șterse sau rectificate. Persoanele Vizate pot contacta Punctul de Contact SERVIER PHARMA identificat în secțiunea relevantă de mai jos. Atunci când este posibil, SERVIER PHARMA furnizează, de asemenea, persoanelor fizice, mijloace automatizate de accesare, corectare și/sau actualizare a Datelor cu Caracter Personal ale acestora.

 

6. Stocarea adecvată a datelor

SERVIER PHARMA păstrează Datele cu Caracter Personal în conformitate cu cerințele de stocare legale și de afaceri, într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră și nu stochează Datele cu Caracter Personal atunci când stocarea nu mai este relevantă pentru scopurile pentru care datele au fost colectate și prelucrate.

 

Atunci când expiră perioada maximă de păstrare prevăzută de legea aplicabilă sau perioada de păstrare necesară pentru scopul colectării (oricare dintre aceste date survine ulterior), SERVIER PHARMA ia măsuri rezonabile pentru a distruge Datele cu Caracter Personal.

 

7. Decizii automatizate

SERVIER PHARMA ia măsurile adecvate pentru a se asigura că fiecare Persoană Vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau o afectează în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe Prelucrarea automatizată a Datelor cu Caracter Personal referitoare la aceasta, inclusiv profilarea destinată să evalueze anumite aspecte personale care o privesc, cum ar fi performanța sa la locul de muncă, bonitatea, fiabilitatea, comportamentul, etc.

 

8. Dreptul de informare

SERVIER PHARMA colectează și prelucrează Datele cu Caracter Personal într-o manieră transparentă, în măsura necesară pentru interesele sale legitime de afaceri și ținând seama de drepturile persoanelor, inclusiv, dar fără a fi limitat la, dreptul de a fi informate cu privire la datele colectate și păstrate în legătură cu aceastea.

 

SERVIER PHARMA îi va furniza Persoanei Vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care Persoana Vizată deține deja informațiile:

-         

Identitatea și datele de contact ale Operatorului de Date sau ale reprezentantului său, dacă este cazul;

-         

Datele de contact ale Responsabilului Local pentru Protecția Datelor sau ale Contactului;

-         

Scopul Prelucrării pentru care sunt destinate Datele cu Caracter Personal, precum și temeiul legal al Prelucrării;

-         

Orice alte informații suplimentare, cum ar fi:

·        

Interesele legitime urmărite de către Operatorul de Date (atunci când prelucrarea se bazează pe acest temei);

·        

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai Datelor cu Caracter Personal, dacă există;

·        

Perioada pentru care vor fi stocate Datele cu Caracter Personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade);

·      Existența dreptului de acces și de rectificare sau de ștergere a Datelor cu Caracter Personal sau de restricționare a Prelucrării sau de opoziție la Prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care acest drept este aplicabil;

·        

În cazul în care Prelucrarea se bazează pe consimțământul Persoanei Vizate, existența dreptului de retragere a consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea Prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragere;

·        

Dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere.

 

În cazul în care datele nu au fost obținute direct de la Persoanele Vizate, SERVIER PHARMA le furnizează Persoanelor Vizate informațiile de mai sus în momentul efectuării înregistrării Datelor cu Caracter Personal sau, în cazul în care se întrevede o divulgare către o terță parte, nu mai târziu de momentul la care datele sunt dezvăluite pentru prima dată.

 

Obligația de a informa Persoanele Vizate nu se aplică dacă (i) furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau (ii) ar implica un efort disproporționat sau (iii) înregistrarea sau divulgarea unor astfel de date este cerută în mod expres de lege.

 

Puteți găsi în această pagină web, notele de informare aplicabile diferitelor categorii de persoane vizate

 

9. Drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, obiecțiune la prelucrare și la portabilitatea datelor

 

Fiecare Persoană Vizată are dreptul de a obține de la SERVIER PHARMA: 

- Fără constrângere, la intervale rezonabile de timp și fără întârzieri sau cheltuieli excesive:

·        

Confirmarea faptului că Datele cu Caracter Personal referitoare la Persoana Vizată sunt prelucrate sau nu;

·      Dacă este cazul, informații cel puțin în ceea ce privește scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu Caracter Personal în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora li se dezvăluie Datele cu Caracter Personal, atunci când este posibil perioada avută în vedere pentru care Datele cu Caracter Personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade, existența dreptului de a solicita de la SERVIER PHARMA rectificarea sau ștergerea Datelor cu Caracter Personal sau restricționarea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal referitoare la Persoana Vizată sau de a se opune unei astfel de Prelucrări, dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere, orice informații disponibile cu privire la sursa lor (în cazul în care Datele cu Caracter Personal nu sunt colectate de la Persoana Vizată); existența proceselor Decizionale Automizate, inclusiv Profilarea și, cel puțin, informații relevante despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de Prelucrări pentru Persoana Vizată;

·        

În cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt transferate către o țară terță, informații privind măsurile de siguranță adecvate utilizate pentru transferul de date;

·        

Comunicarea către Persoana Vizată, într-o formă inteligibilă, a Datelor cu Caracter Personal supuse prelucrării;

-Să obțină de la SERVIER PHARMA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte cu privire la aceasta, ștergerea Datelor cu Caracter Personal sau restricționarea Prelucrării;

- Să își exercite dreptul la portabilitatea datelor și să obțină de la SERVIER PHARMA dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal cu privire la aceasta, pe care le-a furnizat către SERVIER PHARMA, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și prelucrabil automat;

- Să obiecteze, în orice moment, din motive legitime obligatorii legate de situația particulară a Persoanei Vizate în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (bazată pe interesul legitim al SERVIER PHARMA) referitoare la Persoana Vizată;

-Să obiecteze, în orice moment al Prelucrării, gratuit și fără a fi nevoită să invoce motive legitime, împotriva Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scop de marketing direct (inclusiv Profilarea în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct).

 

SERVIER PHARMA dispune de o procedură în vigoare în care sunt descrise rolurile și responsabilitățile legate de furnizarea către Persoanele Vizate a dreptului de a accesa, a corecta și a șterge Datele cu Caracter Personal pe care SERVIER PHARMA le stochează despre acestea, precum și de a împiedica sau a formula obiecțiuni în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

 Persoanele Vizate  își pot trimite solicitările la nivel local către Contactul sau Responsabilul Local cu Protecția Datelor prin poștă, personal, prin telefon sau prin e-mail, date care pot fi regăsite pe site-ul web al SERVIER PHARMA.

 

SERVIER PHARMA poate formula obiecțiuni față de solicitările care sunt în mod evident excesive, în special datorită numărului acestora sau caracterului lor repetitiv și sistematic.

 

10. Securitate și confidențialitate

SERVIER PHARMA a pus în aplicare măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile din punct de vedere comercial pentru a păstra confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal pe care le colectează și pe care le menține confidențiale și pentru a le proteja împotriva dezvăluirii sau accesului neautorizat sau ilegal, pierderii, distrugerii, modificării sau deteriorării accidentale, ținând cont de tehnologia de ultimă generație și de costul implementării. Aceste măsuri vizează asigurarea unui nivel adecvat de securitate în raport cu riscurile inerente prelucrării și cu natura Datelor cu Caracter Personal care trebuie protejate, într-o manieră compatibilă cu cerințele de securitate conținute de legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 

SERVIER PHARMA ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că Imputernicitii cărora li se acordă acces la Date cu Caracter Personal mențin în mod rezonabil măsuri de securitate cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate de SERVIER PHARMA.

 

11. Transferuri către Imputerniciti, terțe părți și/sau terțe țări

GRUPUL SERVIER este o organizație globală, cu entități juridice pe cele cinci continente, precum și cu afaceri, sisteme informatice, structuri de management și procese care trec granițele. Ca atare, este uneori necesar ca SERVIER PHARMA să transfere Date cu Caracter Personal către alte entități din GRUPUL SERVIER sau către Imputerniciti sau terțe părți, în aceeași țară sau în alte țări decât țara în care au fost inițial furnizate și/sau să stocheze Date cu Caracter Personal în baze de date care pot fi găzduite sau accesibile din alte țări. Cu toate acestea, GRUPUL SERVIER a adoptat BCR, un sistem de principii, reguli și instrumente furnizate de legislația UE, într-un efort de a asigura niveluri eficiente de protecție a datelor, în special în ceea ce privește transferurile de Date cu Caracter Personal în afara SEE.

 

Transferuri către entitățile din GRUPUL SERVIER: Transferul de Date cu Caracter Personal de la o entitate din GRUPUL SERVIER către o altă entitate din GRUPUL SERVIER va fi permisă numai dacă transferul se bazează pe un scop de afaceri specific și legitim, iar entitatea primitoare asigură conformitatea cu această Politică și cu BCR și cu orice legi locale mai stricte aplicabile transferului și oricărei prelucrări subsecvente (inclusiv transfer ulterior). După cum se prevede în BCR, în cazul în care SERVIER PHARMA solicită ca o altă entitate  din GRUPUL SERVIER să efectueze Prelucrarea de Date cu Caracter Personal pe seama sa, SERVIER PHARMA va alege o altă entitate din GRUPUL SERVIER care să ofere garanții suficiente cu privire la măsurile tehnice și organizatorice de securitate care să guverneze prelucrarea care trebuie efectuată, și trebuie să asigure respectarea acestor măsuri. În cazul în care SERVIER PHARMAeste obligată să respecte BCR, aceasta se angajează să furnizeze acele garanții suficiente și să respecte toate garanțiile conținute de BCR atunci când acționează ca Imputernicit pe seama unei alte entități din GRUPUL SERVIER, îndeosebi respectând instrucțiunile furnizate de entitatea din GRUPUL SERVIER care transferă Datele cu Caracter Personal și implementând măsuri de securitate tehnică și organizatorică pentru a proteja în mod suficient Datele cu Caracter Personal împotriva oricărei distrugeri accidentale sau ilicite sau a pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

Transferuri către entități din afara GRUPULUI SERVIER:

-Imputerniciti: SERVIER PHARMA a încheiat sau va încheia acorduri scrise corespunzătoare cu Imputernicitii pentru a se asigura că aceștia prelucrează Datele cu Caracter Personal în conformitate cu instrucțiunile SERVIER PHARMA, și creează și mențin măsurile de securitate și confidențialitate corespunzătoare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție.

 

În plus, SERVIER PHARMA va cere de la acești Imputerniciti garanții satisfăcătoare (i) de standarde care sunt cel puțin echivalente cu cele conținute în această Politică (ii) și de respectarea de către Imputernicit a legilor aplicabile privind protecția datelor, în special cele aplicabile transferului de date și oricăror transferuri subsecvente. Acești Imputerniciti vor avea acces la Date cu Caracter Personal numai în scopul efectuării serviciilor specificate în contractele de servicii aplicabile. Dacă SERVIER PHARMA ajunge la concluzia că un Imputernicit nu respectă aceste obligații, va lua imediat măsurile corespunzătoare. În plus, SERVIER PHARMA nu transferă Date cu Caracter Personal către Imputerniciti din afara UE, cu excepția cazului în care acești Imputerniciti au adoptat măsuri de confidențialitate și de securitate adecvate pentru a proteja Datele cu Caracter Personal în conformitate cu cerințele relevante ale UE privind confidențialitatea (de exemplu,  asigurându-se că se semnează Clauze Contractuale Standard UE aprobate de către Comisia Europeană cu Imputernicit, dacă acesta din urmă este situat într-o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal, fiind specificat că astfel de clauze vor fi semnate între SERVIER PHARMA și Imputernicitul situat în afara UE).

 

- Terțe părți: SERVIER PHARMA i se poate cere să divulge anumite Date cu Caracter Personal unor terțe părți. În special, o astfel de divulgare poate fi necesară pentru a se conforma legilor aplicabile (e.g., divulgarea datelor salariale către autoritățile fiscale) sau atunci când sănătatea sau securitatea unei Persoane Vizate este periclitată (e.g., în caz de accident). SERVIER poate, de asemenea, să divulge Date cu Caracter Personal pentru a își proteja drepturile legale (e.g., într-un litigiu).

 

ANGAJAMENT ȘI MIJLOACE IMPLEMENTATE PENTRU A SE CONFORMA ACESTEI POLITICI

SERVIER PHARMA asigură confidențialitatea datelor și menține programe pentru a monitoriza în mod periodic aderarea la această Politică și pentru a asigura respectarea de către angajații SERVIER PHARMA a BCR, legilor, cerințelor și acordurilor contractuale care se aplică Datelor cu Caracter Personal prelucrate.

 

Astfel de programe includ instruiri periodice și audituri care permit SERVIER PHARMA să verifice dacă Politica și BCR-urile noastre sunt exacte, complete, afișate în mod vizibil, implementate în integralitate și accesibile.

 

GRUPUL SERVIER a desemnat un DPO la nivel Global, responsabil la nivelul GRUPULUI SERVIER pentru respectarea acestei Politici și a BCR, precum și pentru inițierea și coordonarea oricărei evoluții necesare a acestei Politici și a BCR și a politicilor și procedurilor aferente.

 

Fiecare director/șef este responsabil pentru crearea unui climat de conformare cu legislația protecției datelor cu caracter personal și cu această Politică în cadrul direcției/ serviciului/ biroului/ compartimentului pe care o/ îl coordonează.

 

Numai persoanele care au nevoie de acces la anumite Date cu Caracter Personal pentru îndeplinirea sarcinilor în cadrul SERVIER PHARMA au acces la respectivele date. Un salariat are acces numai la datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

 

MECANISME DE GESTIONARE ȘI DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

SERVIER PHARMA va întreprinde acțiuni de remediere adecvate, care pot include sancțiuni disciplinare, în conformitate cu legea aplicabilă, dacă Datele cu Caracter Personal sunt accesate, prelucrate sau utilizate în orice mod care nu este în concordanță cu această Politică sau cu BCR.

 

Dacă o Persoană Vizată apreciază în mod rezonabil și cu bună-credință că a avut loc o încălcare a BCR sau a acestei Politici, că Datele sale cu Caracter Personal sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu BCR sau cu această Politică, aceasta poate depune o reclamație către următoarele părți interesate, a căror independență este garantată în timpul îndeplinirii funcțiilor acestora.

 

SERVIER PHARMA dispune de o procedură în vigoare pentru a descrie rolurile și responsabilitățile pentru gestionarea reclamațiilor privind confidențialitatea primite de la Persoanele Vizate și pentru primirea, documentarea, investigarea și răspunsul la reclamațiile privind confidențialitatea.

 

Fiecare entitate din GRUPUL SERVIER, inclusiv SERVIER PHARMA, are pe site-ul său de internet instrumente practice care permit Persoanelor Vizate să depună reclamații, inclusiv cel puțin una dintre cele de mai jos:

  • Link web către formularul de reclamație,
  • Adresa de e-mail,
  • Numărul de telefon, sau
  • Adresa poștală.

 

Atunci când o reclamație este înregistrată, trebuie să fie luată la cunoștință și gestionată într-un termen rezonabil (o lună cu reînnoire din motive justificate și sub rezerva complexității cazului).

 

În cazul în care Persoana Vizată nu este mulțumită de răspunsurile furnizate la nivel local sau global, aceasta are dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente și/sau a jurisdicției competente în care este stabilită entitatea din GRUPUL SERVIER relevantă. Înainte de a trimite un caz autorității de supraveghere relevante sau jurisdicției competente, fiecare parte ar trebui să depună toate eforturile pentru a soluționa o reclamație prin intermediul mecanismului de reclamații intern descris mai sus.

 

PUNCT DE CONTACT SERVIER PHARMA

Pentru orice întrebări referitoare la această Politică, sau orice reclamații, sau solicitări (cum ar fi accesul, obiecțiunile sau cererile de rectificare), vă recomandăm să contactați Ofițerul de date personale (DPO) local sau persoana de contact locala a SERVIER la dataprivacy-romania@servier.com

 

Dacă sunteți un angajat al SERVIER PHARMA, puteți, de asemenea, să luați legătura cu Contactul dumneavoastră Local pentru Confidențialitatea Datelor.

 

MODIFICĂRI

 

Această Politică poate fi modificată din când în când. Cea mai nouă versiune a Politicii va fi postată pe site-ul intranet și extranet și poate fi de asemenea distribuită (în format scris sau în format electronic), după caz, către angajați.

 

NOTA DE INFORMARE PENTRU PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Versiunea 1

 

Cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), Servier Pharma S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal (“Servier” sau “Operatorul”), aducem la cunostinta persoanelor vizate aceasta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Nota de informare”).

Prezenta Nota de informare se adreseaza profesionistilor din domeniul sanatatii (medici, medici dentisti, farmacisti si asistenti medicali sau de farmacie), astfel cum sunt definiti prin Normele pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, inclusiv orice reprezentant sau angajat al unei institutii guvernamentale sau organizatie (indiferent dacă este în sectorul public sau privat) care poate prescrie, achizitiona, furniza sau administra produse medicamentoase (denumiti in continuare “PDS”).

I. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru scopurile Prelucrarii, mentionate la punctul II de mai jos, prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal cum ar fi date personale, date de identificare suplimentare, date referitoare la locul de munca, date referitoare la sponsorizari si servicii, date privind evenimentele, date privind cererile de mostre, date privind analiza activitatii, date privind solicitari ale PDS precum si anumite Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastra.

 

II.  SCOPURILE PRELUCRARII

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de  Servier in urmatoarele scopuri:

scopuri legate de participarea la evenimente, de raportare, de gestionarea cererilor de mostre, de desfasurarea activitatii companiei, de farmacovigilenta, de calitate, de marketing, de studii, de sponsorizare si servicii, de transparenta si audit, de informatiile medicale.

III.  TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Servier in baza urmatoarelor temeiuri legale: persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea Datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in vederea executarii contractului pe care il incheiati cu Servier.Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului. Servier prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a-si respecta obligatiile legale legate de farmacovigilenta si transparenta.Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator.

 

IV.  TRANSFERURI DE DATE

1.  Destinatari

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de  Servier vor putea fi accesate doar de un numar limitat de destinatari si strict in masura in care este necesar sau in cazurile in care acest lucru este cerut de lege.

Departamentele autorizate ale Servier si alte entitati din grup: Principalele categorii de destinatari sunt angajatii si departamentele autorizate ale  Servier, care actioneaza in scopul indeplinirii atributiilor care le revin, inclusiv, insa fara limitare la:

·        

Departamentul de Marketing

·        

Departamentul de Vanzari

·        

Departamentul Financiar

·        

Departamentul Juridic si de Conformitate

·        

Departamentul de Afaceri Reglementare

·        

Departamentul IT, cand este cazul.

De asemenea, putem transfera Datele dumneavoastra cu caracter personal si altor entitati din grupul Servier, in masura permisa de legislatia aplicabila cu respectarea Regulilor Corporative Obligatorii.

Prestatori de servicii: In cadrul desfasurarii activitatii sale, Servier incheie contracte cu diversi terti furnizori (precum furnizori de servicii de gazduire) sau cu alti parteneri de afaceri (precum organizatii de cercetare stiintifica care activeaza pe baza de contract, companii de sondare si cercetare de piata, agentii de turism si organizare de conferinte etc.) care pot accesa, de asemenea, Datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul furnizarii serviciilor contractate.

Terti:  Servier poate comunica unele dintre Datele dumneavoastra cu caracter personal autoritatilor competente, cum ar fi autoritatile din domeniul sanatatii, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

2.  Transferuri de date transfrontaliere

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate altor entitati din grupul  Servier, precum si unor terti furnizori sau autoritati din domeniul sanatatii localizate in afara Spatiul Economic European (SEE), inclusiv in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor.

In astfel de cazuri,  Servier se asigura ca astfel de transferuri sunt efectuate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile in domeniul protectiei datelor. Transferurile de date catre alte entitati din grupul  Servier sunt guvernate de Regulile Corporatiste Obligatorii ale Grupului, depuse in decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceza pentru Protectia Datelor, in vederea aprobarii, in timp ce transferurile catre tertii furnizori din afara SEE sunt realizate in baza unor garantii contractuale adecvate, precum Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau printr aderarea unora dintre destinatari la Scutul de confidentialitate UE-SUA privind transferul de date catre SUA, atunci cand este cazul. Aveti dreptul de a solicita si primi o copie a acestor documente.

V. SURSE DE DATE

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi colectate de noi din diverse surse cum ar fi:

           Direct de la dumneavoastră când sunteţi parte într-un contract încheiat cu noi sau cand ne solicitaţi diverse informaţii sau servicii;

           De la angajatorul dumneavoastră în cazul în care avem un contract încheiat cu acesta sau când urmează să desfăşurăm proceduri în vederea încheierii unui astfel de contract;

           Ca urmare a corespondenţei purtate cu dumneavoastră sau cu un partener de afaceri care ne furnizează datele dumneavoastră;

           Din surse publice, cum ar fi Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor sau diverse website-uri de specialitate;

VI.  SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Servier a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii Datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea si accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau in format tiparit.

VII.  PERIOADA DE RETENTIE

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de  Servier sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra strict pentru perioada in care este necesar pentru scopurile mentionate, pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila, dupa cum urmeaza:

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de participarea la evenimente sunt pastrate timp de 20 ani de la incetarea colaborarii dumneavoastra cu Servier, iar ulterior vor fi sterse;

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de raportare sunt pastrate timp de 15 ani, fiind sterse ulterior;

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de de gestionarea cererilor de mostre sunt pastrate timp de 10 ani, fiind sterse ulterior;

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de marketing  pentru comunicari de informatii stiintifice despre produse  sunt pastrate timp de 5 ani..

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de studii, sunt pastrate pana cand produsul care face obiectul cercetarii este introdus pe piata sau pana la raportul final de cercetare sau pana la publicarea rezultatelor cercetarii. Acestea sunt apoi arhivate in forma tiparita sau in forma electronica pentru o perioada de minimum 15 ani sau asa cum este prevazut de legea aplicabila sau in functie de necesitate.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de farmacovigilenta sunt pastrate pe perioada nedeterminata.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de calitate sunt pastrate pe o perioada de minim 5 ani, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale sau scopurile de farmacovigilenta, situatie in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de desfasurarea  activitatii sunt pastrate  sunt pastrate timp de 5 ani de la expirarea perioadei pentru care au fost prevazute , fiind ulterior sterse.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de transparenta si audit sunt pastrate  sunt pastrate timp de 20 ani, fiind ulterior sterse.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de informatii medicale sunt pastrate timp de 5 ani, fiind ulterior sterse, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale sau scopurile de farmacovigilenta, situatie in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata.

Datele cu caracter personal referitoare la gestionarea transparentei si a activitatilor de sponsorizare sunt pastrate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile si cu necesitatile Servier, insa in general nu mai mult de 20 ani de la incheierea ultimului exercitiu financiar in care s-au facut sponsorizari catre dumneavoastra;

 

VIII.  DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

În calitate de subiect al datelor, aveți dreptul în orice moment să solicitați de la SERVIER, în măsura permisă de legile și regulamentele aplicabile, accesul la și rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Din motive legitime, aveți, de asemenea, dreptul la stergerea, restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal  sau dreptul de a obiecta , pe motive legate de situatia dvs, in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi,

Totodata, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, insa retragerea nu va afecta prelucrarile efectuate anterior in baza acestuia.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Servier, in calitate de operator de date, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

DATE DE CONTACT

DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR

 

ROL

DENUMIRE

DATE DE CONTACT

Persoana de contact in domeniul Protectiei Datelor

pentru a adresa intrebari si a va exercita drepturile 

Ofiterul de date personale local sau persoana de contact locala a SERVIER

SERVIER PHARMA S.R.L., cu sediul social in S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucuresti, tel +4021.528.52.80, e-mail dataprivacy-romania@servier.com

 

ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

Operatorul de Date

responsabil de utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Entitatea SERVIER locala

Autoritatea Nationala/Locala pentru Protectia Datelor

pentru a adresa o plangere

Autoritatea locala – Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

 

NOTA DE INFORMARE A PACIENȚILOR/PARTICIPANȚILOR LA STUDIILE CLINICE

Versiunea 2, ultima actualizare: 22 noiembrie 2019

Introducere

SERVIER PHARMA S.R.L., cu sediul social în S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15089/2004, având codul unic de înregistrare 16780450, tel. +4021.528.52.80 Fax: +4021.528.52.81, reprezentată legal de dl.Serge Nicollerat în calitate de angajator (denumită în continuare noi, Servier”, ”Sponsorul” sauOperatorul de date) vă comunicăm această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților/participanților la studiile clinice (denumită în continuare Nota de informare), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare Prelucrarea).

I.                   

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date prelucrate sunt detaliate în contractul aferent studiului clinic și v-au fost explicate de către medicul dvs. înaintea semnării consimțământului informat al pacientului. Un exemplar model, a contractului aferent studiului clinic precum și un exemplar al consimțământului informat al pacientului se regăsesc în dosarulînaintat în vederea aprobării studiului către autoritățile publice cu atribuții în acest sens.

 

II.                 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Sunteți de acord să participați la un studiu clinic.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de către SERVIER pentru unul sau mai multe scopuri, după cum urmează :

- gestionarea activităților studiilor clinice;

- gestionarea activităților de farmacovigilență ;

- gestionarea furnizării de informații medicale.

III.                

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În calitate de operator de date, SERVIER prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului legitim al companiei Servier ca sponsor al studiului clinic și, de asemenea, pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare aferente (în special cele legate de farmacovigilență).

IV.               

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de SERVIER vor fi accesibile doar unui număr limitat de destinatari, pe baza nevoii de cunoaștere a acestor date, sau atunci când legea o cere. Din acest motiv, destinatarii lor principali sunt angajații autorizați și departamentele SERVIER care acționează în limita atribuțiilor acestora, inclusiv, dar fără a se limita la :

- Departamentul pentru operaţiuni clinice ;

- Departamentul de afaceri reglementare ;

- Departamentul de farmacovigilență ;

- Departamentul de cercetare și biofarmacie ;

- Departamentul pentru metodologia și valorificarea datelor ;

- Departamentul tehnologiei informației, acolo unde este necesar.

SERVIER folosește, de asemenea, parteneri și terți furnizori (de exemplu furnizori de servicii de găzduire), sau cu alți parteneri de afaceri (precum organizații de cercetare științifică și care activează pe bază de contract agenții de turism, hoteluri, transportatori aerieni etc.) care pot, de asemenea, accesa datele dvs. cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor contractate. În cele din urmă, SERVIER va comunica unele dintre datele dvs. cu caracter personal autorităților competente, cum ar fi autoritățile din domeniul sănătății (spre exemplu membrii Comisiei de Bioetica si de catre reprezentanti ai autoritatilor competente).

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate altor entități SERVIER, precum și terților furnizori și autorităților de sănătate care pot fi situate în interiorul sau în afara Spațiului  Economic European („SEE”), inclusiv în țări care nu au același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca în SEE, în special în scopuri de găzduire și suport IT. În astfel de cazuri, SERVIER asigură că astfel de transferuri sunt efectuate în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile în domeniul protecției datelor. Transferurile de date către alte entități din grupul SERVIER sunt guvernate de Regulile Corporatiste Obligatorii ale Grupului depuse în decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor, în vederea aprobării, în timp ce transferurile către terții furnizori din afara SEE sunt realizate în baza unor garanții contractuale adecvate, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Uniunii Europene sau prin aderarea la Scutul de Confidențialitate UE-SUA privind transferul de date catre SUA, atunci cand este cazul. Aveti dreptul de a solicita si primi o copie a acestor documente.

V.                 

PERIOADA DE RETENȚIE

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SERVIER sunt păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră strict pentru perioada in care este necesar pentru scopurile mentionate, pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila, dupa cum urmează :

- Datele cu caracter personal colectate pentru studii clinice sunt păstrate în sistemele informatice ale operatorului de date, centrului participant sau personalului medical care participă la efectuarea cercetarii până când produsul de studiu este comercializat sau până la data raportului final al studiului sau până la 2 ani după publicarea rezultatelor studiului. Acestea sunt apoi arhivate în formă tipărită sau în format electronic pentru o perioada de minimum 15 ani sau pentru o perioadă în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile ;

- Datele cu caracter personal colectate pentru activitățile de farmacovigilență sunt păstrate pe perioadă nedeterminată ;

- Datele cu caracter personal colectate pentru gestionarea informațiilor medicale sunt păstrate timp de 5 ani de la solicitarea dumneavoastră, fiind ulterior sterse, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale sau scopurile de farmacovigilenta, situatie in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata.

 

VI.            DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

În calitate de subiect al datelor, aveți dreptul în orice moment să solicitați de la SERVIER, în măsura permisă de legile și regulamentele aplicabile, accesul la și rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Din motive legitime, aveți, de asemenea, dreptul la restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sau dreptul de a obiecta fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi

Puteți citi mai jos, mai multe detalii cu privire la drepturile dumneavoastră :

1.            

Dreptul de acces : Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

2.            

Dreptul la rectificare : Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

3.            

Dreptul la restricționare : Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

4.           

Dreptul de a obiecta :

Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În situația în care doriți să va exercitați drepturile menționate anterior sau pentru orice întrebări vă rugăm să transmiteți cererea dumneavoastră la următoarele date de contact :

 

 

PERSOANE DE CONTACT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

 

ROL

NUME

DATE DE CONTACT

 

Persoană de contact privind protecția datelor

pentru adresarea de întrebări şi exercitarea drepturilor dvs.

Medicul dumneavoastră care efectueaza cercetarea dacă participați la un studiu clinic

Găsiți informații legate de datele de contact, respectiv : numele, adresa poștală, adresa de e-mail, în documentația furnizată de SERVIER pe care ați primit-o de la medicul dvs. (CIF Consimțământul Informat al Pacientului)

 

Responsabilul cu Protecția Datelor local SERVIER dacă solicitați informații medicale

Servier Pharma SRL cu sediul social in S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucuresti, tel +4021.528.52.80, e-mail dataprivacy-romania@servier.com

 
 

Operatorul de date

responsabil privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Entitatea SERVIER

 

Autoritatea locală/națională de protecție a datelor

pentru reclamații

Autoritatea locală – Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE PENTRU REPREZENTANTII PACIENTILOR

Versiunea 2

 

Servier Pharma S.R.L, in calitate de entitate care desfasoara relatii contractuale cu pacientul/asociatia pe care il/o reprezentati (denumita in continuare „noi”, „SERVIER” sau „Operatorul de date”) va comunicam aceasta Nota de informare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (denumita in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Prelucrarea”).

1.        

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul Prelucrarii mentionat la articolul 2 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate in cadrul desfasurarii relatiei contractuale (existente sau viitoare), dupa cum urmeaza: nume, prenume, functie, semnatura, numar de telefon, adresa de e-mail, CNP, serie si numar carte de identitate, numar inmatriculare

2.         Scopurile prelucrarii

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de catre SERVIER pentru unul sau mai multe scopuri, dupa cum urmeaza:

·     

Managementul relatiilor pe care le desfasurati cu SERVIER, in calitatea dumneavoastra de expert/avocat/reprezentant al unui pacient/asociatii a pacientilor;

·     

Securitate (gestionarea accesului in sediu si parcare, gestionarea supravegherii video pentru a asigura securitatea persoanelor si a sediului).

3.         Temeiul prelucrarii

SERVIER prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri legale:

·     

interesul legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) – interes legitim al SERVIER de a aduce la indeplinire  contractul încheiat cu pacientul reprezentat.

4.         Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de SERVIER vor fi accesibile unui numar limitat de destinatari, strict in masura in care este necesar sau in cazurile in care se solicita acest lucru prin lege. Astfel, principalele categorii de destinatari vor fi angajatii autorizati ai SERVIER si departamentele in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea, inclusiv, dar fara a se limita la:

·     

Departamentul de Medical Affairs;

·     

Departamentul IS pentru probleme legate de utilizarea si securitatea locatiei (managementul accesului in locatie si parcare);

In desfasurarea activitatii sale comerciale, SERVIER poate transmite datele dumneavoatra cu caracter personal unor furnizori si parteneri de afaceri terti (de ex., furnizori de servicii de gazduire, agentii de turism, hoteluri, transportatori aerieni etc.). Acestia ar putea accesa, de asemenea, datele personale, in scopul prestarii serviciilor.

De asemenea, SERVIER va poate comunica datele cu caracter personal unor autoritati publice competente, in conformitate cu legislatia aplicabila.

5.         Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre alte entitati SERVIER si catre furnizori, terte parti, care se pot afla in interiorul sau in afara Spatiului Economic European (SEE), inclusiv in tari care nu au acelasi nivel de protectie a datelor cu caracter personal care cele din SEE, in special pentru servicii de gazduire si asistenta IT. In astfel de cazuri, SERVIER se va asigura ca astfel de transferuri sunt efectuate in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile privind protectia datelor. Transferurile de date catre alte entitati SERVIER sunt acoperite de Regulile Corporatiste Obligatorii ale Grupului care au fost depuse in decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceza de Protectie a Datelor, in vederea aprobarii, in timp ce securitatea transferurilor catre terti furnizori din afara SEE este asigurata prin garantii contractuale adecvate, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau aderarea la Scutul de Confidentialitate UE-SUA (Privacy Shield) privind transferurile de date catre SUA, dupa caz. Aveti dreptul de a solicita si primi o copie a acestor documente.

6.         Sursa de date

Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la dumneavoastra sau din surse publice.

7.         Perioada de retentie

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de SERVIER sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea dumneavoastra, pentru perioada de timp strict necesara scopului in care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Mai exact:

·     

Datele cu caracter personal colectate pentru gestionarea contractelor sunt pastrate pe intreaga durata a relatiei contractuale si apoi sunt arhivate timp de 10 ani;

·     

Imaginile captate prin intermediul sistemului de supraveghere video sunt pastrate timp de 30 de zile;

                      8.         Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul, in orice moment, sa solicitati si sa primiti de la SERVIER informatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa de legislatia si reglementarile aplicabile. De asemenea, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

a)    

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)    

Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)     

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)    

Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)    

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)      

Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor.

Totodata, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.   

DATE DE CONTACT

DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR

 

ROL

DENUMIRE

DATE DE CONTACT

Persoana de contact in domeniul Protectiei Datelor

pentru a adresa intrebari si a va exercita drepturile 

Ofiterul de date personale local sau persoana de contact locala a SERVIER

SERVIER PHARMA S.R.L., cu sediul social in S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucuresti, tel +4021.528.52.80, e-mail dataprivacy-romania@servier.com

 

ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

Operatorul de Date

responsabil de utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Entitatea SERVIER locala

Autoritatea Nationala/Locala pentru Protectia Datelor

pentru a adresa o plangere

Autoritatea locala – Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

 

NOTA DE INFORMARE PENTRU CLIENTI, POTENTIALI CLIENTI SI FURNIZORI

Versiunea 1

Servier Pharma S.R.L, in calitate de entitate care desfasoara activități comerciale (denumita in continuare „noi”, „Servier sau „Operatorul de date”) va comunicam aceasta Nota de informare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (denumita in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Prelucrarea”).

 

2.   

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul Prelucrarii mentionat la articolul 2 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate in cadrul desfasurarii relatiei contractuale (existente sau viitoare), dupa cum urmeaza: nume, prenume, numarul/numere de telefon, adresa de la locul de munca, adresa de e-mail personala/profesionala, CNP, serie si numar carte de identitate, profesie, functie, semnatura, ora de intrare/iesire sediu Servier, imaginea.

 

3.   

Scopurile prelucrarii

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de SERVIER in principal in urmatoarele scopuri:

·        

Gestionarea contractelor;

·        

Gestionarea actiunilor legate de falsificarea produselor.

·        

Securitate (gestionarea accesului in sediu si parcare, gestionarea supravegherii video pentru a asigura securitatea persoanelor si a sediului)

·        

Reclamatii pe care le puteti depune cu privire la produsele Servier

 

4.   

Temeiul legal

Temeiurile legale in baza carora va sunt prelucrate datele cu caracter personal:

·        

executarea contractului indeplinirea unei obligatii legale

 

5.   

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de SERVIER vor putea fi accesate doar de un numar limitat de destinatari si strict in masura in care este necesar sau in cazurile in care acest lucru este cerut de lege:

• angajatii si furnizorii SERVIER in indeplinirea atributiilor lor in vederea gestionarii relatiilor cu acestora cu clienti, potentialii clienti si furnizori

• departamentul Regulatory Affairs al SERVIER si, acolo unde se solicita, autoritatile locale cu atributii in combaterea falsificarii produselor.

  departamentul IS  pentru probleme legate de utilizarea si securitatea sediului (gestionarea accesului in sediu si parcare)

 

 

6.   

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate altor entitati SERVIER, precum si unor terti (furnizori si autoritati publice) care se pot afla in interiorul sau in afara Spatiului Economic European (SEE), inclusiv in tari care nu ofera acelasi nivel de protectie a datelor cu caracter personal ca cel din SEE, in special in legatura cu servicii de gazduire si suport IT. In astfel de cazuri, SERVIER se asigura ca astfel de transferuri sunt efectuate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile in domeniul protectiei datelor. Transferurile de date catre alte entitati SERVIER sunt guvernate de Regulile Corporative Obligatorii ale Grupului depuse in decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceza pentru Protectia Datelor, in vederea aprobarii, in timp ce transferurile catre terti furnizori din afara SEE sunt garantate prin garantii contractuale adecvate, precum Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau printr-o aderare la Scutul de Confidentialitate UE-SUA (Privacy Shield) privind transferul de date catre SUA, atunci cand este cazul. Aveti dreptul de a solicita si primi o copie a acestor documente.

 

7.   

Sursa de date

Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la dumneavoastra, de la angajatorul dumneavoastra sau din surse publice.

 

8.   

Perioada de retentie

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de SERVIER sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra strict pentru perioada in care este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Mai exact:

• Datele cu caracter personal colectate pentru gestionarea contractelor sunt pastrate pe intreaga durata a relatiei comerciale si apoi sunt arhivate timp de 10 ani;

• Imaginile sistemului de supraveghere video sunt pastrate timp de 30 de zile;

• Datele referitoare la securitatea vizitatorilor si a sediului sunt pastrate timp de 90 de zile;

• Datele privind reclamatiile sunt pastrate timp de 5 ani.

• Datele cu caracter personal colectate in contextul gestionarii actiunilor legate de falsificarea produselor sunt

o  

Arhivate timp de 5 ani in absenta oricarei actiuni;

o  

Arhivate timp de 7 ani daca suspiciunea declanseaza o actiune interna;

o  

Pastrate pana la incheirea procedurilor in instanta, iar ulterior arhivate timp de 5 ani.

 

9.   

Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul oricand sa solicitati informatii de la SERVIER, in masura permisa de legile si reglementarile aplicabile si sa va exercitati urmatoarele drepturi:

g)   

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

h)   

Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

i)     

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

j)     

Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

k)   

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

l)     

Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor.

De asemenea, va puteti retrage oricand consimtamantul acordat prin transmiterea unei solicitari prin posta sau e-mail la adresele mentionate in cadrul sectiunii “Date de contact”. Va rugam sa tineti cont ca retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

Totodata, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

DATE DE CONTACT

DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR

 

ROL

DENUMIRE

DATE DE CONTACT

Persoana de contact in domeniul Protectiei Datelor

pentru a adresa intrebari si a va exercita drepturile 

Ofiterul de date personale local sau persoana de contact locala a SERVIER

SERVIER PHARMA S.R.L., cu sediul social in S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucuresti, tel +4021.528.52.80, e-mail dataprivacy-romania@servier.com

 

ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

Operatorul de Date

responsabil de utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Entitatea SERVIER locala

Autoritatea Nationala/Locala pentru Protectia Datelor

pentru a adresa o plangere

Autoritatea locala – Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)